header foto
 
Bestuur

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van MHC Udenhout

20-6-2012

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van MHC Udenhout

1 Opening door voorzitter. Bij aanvang van de vergadering waren 20 leden aanwezig.

Er zijn de volgende afmeldingen: Renee en Willemijn Boink, Gwendolyn Wolfs, Julia Brouwers, Luc van Laarhoven, Hans van Hooft, Monique Vugts en Noud Dirkx.

2 Notulen van de vorige vergadering. Deze worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen.

4 Verslag over het af te sluiten verenigingsjaar en decharge van het bestuur.
Graag willen wij , als bestuur, met jullie even terugkijken naar het afgelopen seizoen 2011-2012, waarbij het bestuur 14 x vergaderd heeft.

Tijdens vele vergaderingen is het extra veld ter sprake gekomen.

 

Tijdens een extra ledenvergadering is er besloten om niet voor een tweede grote veld te gaan. Dit is financieel niet haalbaar gebleken. Daarnaast was de ligging verre van optimaal. Door allerlei veranderingen op het sportpark  Zeshoeven zijn er nieuwe ontwikkelingen, waar na de pauze op terug wordt gekomen.

 

Vorig seizoen is er gestart met het veranderen van het bargebeuren. Er is een andere, gesloten keuken geplaatst, waardoor het mogelijk werd om te frituren. Een aantal vrijwilligers hebben de oude keuken er uit gesloopt en weer door anderen is een nieuwe geplaatst. Het assortiment van de bar is duidelijk uitgebreid qua drank en eten.

 

Wanneer je rond kijkt, kun je zien dat ook het paviljoen aan gepakt is.

Aan de buitenzijde staat een constructie om een overkapping te maken. De constructie is reeds gesponsord en we zoeken nog een sponsor voor het dak/zeil.

 

Het materialenhok was de afgelopen jaren vaak een rotzooi. Door de plaatsing van een container hebben we de materialen op kunnen splitsen, waardoor het nu tegenwoordig steeds netjes is. De huidige materialencommissie zit er dan ook bovenop om alles in orde te houden.

 

Om meer sponsorgeld binnen te halen, is de vriendenwand geplaatst. Voor € 75,00 kan een bedrijf maar ook bijvoorbeeld leden een plaats reserveren voor een jaar. Daarnaast is ook narrow-casting geïntroduceerd. Al met al is het bestuur druk doende om meer sponsorgeld binnen te halen.

 

Tijdens de klusdagen is er geschilderd, gesnoeid, sleuven gegraven, getimmerd en ga zo maar door. Samen de schouders ergens onder zetten brengt saamhorigheid binnen de club.

 

Dit seizoen is de activiteitencommissie zeer actief geweest. Om maar een aantal zaken te noemen: Openingsclinic, A-B feest, Vriendjesdag, Hawaiiparty, ek-voetbal, vrijwilligersdag, vriendentoernooi.

 

Tijdens de ledenvergadering van af gelopen jaar is het euvel van het niet op komen dagen van de scheidsrechters besproken. Het beleid wat toen is afgesproken, heeft zijn vruchten dit jaar af geworpen. Na een aantal keren boetes te hebben geïnd, kwamen daarna bijna alle scheidsrechters keurig netjes opdagen. Hier zijn we als bestuur heel blij mee. Voor het komend seizoen zal het scheidsrechters schema vroeger op de site te komen staan, zodat een ieder er rekening mee kan houden. Aan het begin van het nieuwe seizoen staat een scheidsrechtercursus ingepland.

 

Het aantal leden per 20 juni bedraagt 320 leden. De aanwas bij de Jongste Jeugd is dit jaar enorm geweest. Na de winterstop zijn we gestart met Funkey hockey voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf 4 jaar komen op een speelse wijze in contact met de hockeysport. In aansluiting daarop wordt er komend seizoen gestart met het drietal-hockey. Via de hockeyschool hopen we met name nog jongens binnen te halen. De verhouding tussen jongens en meisjes is namelijk nog steeds niet optimaal. Dit in tegenstelling tot de senioren, waar we komend seizoen starten met drie heren- en drie damesteams.

 

De vorige jaarvergadering telden we 305 leden.

 

Een aantal teams hebben het dit jaar erg goed gedaan. JC1 werd na vijf weken gepromoveerd naar de 2e klasse en werd toch winterkampioen in deze poule. In de lentecompetitie speelden ze in een zwaardere 2eklasse-poule waar ze als mooie tweede zijn geëindigd.

Ook MC1 werd winterkampioen en promoveerde daarom naar de 1e klasse, waar ze het wel zwaar hebben gehad. Desalniettemin een super prestatie.

Het derde team wat winterkampioen werd is MD1. In de lentecompetitie zijn ze daarom gepromoveerd naar de tweede klasse.

 

Er zijn een aantal teams die net naast het kampioenschap hebben gegrepen: H2, JA1 en als laatste D1.

 

Als bestuur willen wij iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze club, hartelijk dank zeggen. Zonder deze mensen kan onze club niet functioneren. Wij hopen ook het komende seizoen weer een beroep op jullie te mogen doen. Na de vergadering bestaat de mogelijkheid om reeds een datum voor bijvoorbeeld een bardienst af te spreken.

 

Al met al een jaar waar een heleboel op gang is gebracht en waar wij als bestuur komend seizoen weer samen met jullie onze schouders onder willen zetten.

 

De vergadering gaat over op het dechargeren van het gevoerde beleid.

Vaststellen van de financiële jaarstukken, balans en jaarrekening.
Aan de hand van een aantal sheets wordt de vergadering de uitleg gegeven van de financiële situatie van onze vereniging. Enkele opmerkingen:  De toename van het gebudgetteerde sponsorgeld komt doordat de sponsorgelden via MHCU binnen gaan komen en niet meer via SSPU. De contributie wordt aan de hand van de leeftijd opgelegd. Deze vraag werd gesteld omdat er jeugdleden zijn die bij de senioren spelen. Het bestuur heeft er voor gekozen om toch van de leeftijd uit te gaan.

 Verslag kascontrolecommissie.
Bij monde van Peter Paul Hanckmann wordt verslag gedaan van een correcte financiële boekhouding en geeft een compliment aan de penningmeester. Daarop volgt een decharge van de penningmeester door de vergadering.

Begroting en vaststellen contributie komend seizoen.
Kosten trainers worden lager omdat er gesneden is in de kosten voor de trainers van de eerste teams. In het nieuwe seizoen gaat er meer geld naar de jeugdtrainers. Besloten is om geld beschikbaar te stellen voor cursussen voor opleidingen voor trainers. Het bestuur bekijkt hoe ze extra geld hiervoor vrij kan maken. Een voorstel van een van de trainende ouders was om geen traningsgeld te geven, maar voor dat bedrag een cursus trainer te krijgen.

 

Verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Emile Schrauwers  treedt af als penningmeester en het bestuur stelt  Ron Kabalt voor als nieuwe penningmeester. Er is geen enkel bezwaar dus wordt Ron hartelijk welkom geheten en wordt hem veel succes toegewenst in deze nieuwe functie. De voorzitter bedankt Emile voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen jaren.

Benoeming kascontrolecommissie
Andre de Groot en Cees Pepping nemen de kascontrole voor het volgend jaar voor hun rekening.

Benoeming vrijwilliger( ster) van het jaar.
Saskia Verhulst is verkozen tot vrijwilligster 2012. Floris Hebben krijgt wel een eervolle vermelding.

 

Toekomst uitbreiding sportpark

Hans Wolfs geeft een toelichting over SSPU. Dit is een stichting die het beheer van het veld en het clubhuis doet. MHCU betaalt huur aan SSPU. Voor het gebruik van veld en clubhuis. In het verleden heeft MHCU te weinig huur betaald. Dit wordt nu opgetrokken naar een reëel bedrag. Daar tegen komen de sponsor-opbrengsten ten goede van de kas van MHCU.

Hans Wolfs laat nogmaals het verloop van de besprekingen voor een heel veld de revue passeren. Een heel veld is niet haalbaar gebleken. Rond 2016 moet ook het hoofdveld vernieuwd worden. Voor de uitbreiding met een half veld is er een meer-jaren begroting gemaakt. Het is haalbaar, maar we moeten ons dan wel houden aan de begrotingen. De samenwerking tussen de manege, jeu de boules, de tennisclub en MHCU verloopt momenteel goed. Men wil er uit komen en dat is erg belangrijk. Wil van Wijk merkt op dat het D-veld een voorstel was vanuit de vergadering geopperd tijdens de tussentijdse ledenvergadering.                                                                                                                                           

Rondvraag

Saskia Verhulst vraagt of het mini veld gerepareerd kan worden wanneer we pas in 2014 over het tweede veld kunnen beschikken. Hier toe zal opdracht gegeven worden.

Naar aanleiding van een opmerking over de afsluiting van de rioleringsput zegt het bestuur toe om een slot op het deksel te plaatsen.

Om te voorkomen dat vandalen steeds de verlichting aanzetten, worden de verlichtingsknoppen naar binnen geplaatst

Naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe kledinglijn komen er toch nog een aantal vragen.

Per ingang van wanneer kunnen de leden met het nieuwe tenue spelen? Dit is vanaf het nieuwe seizoen met de insteek dat we het volgend seizoen zo veel mogelijk in het nieuwe tenue spelen. De sokken behouden dezelfde kleur.

José van Strien vraagt waar men moet zijn voor een teamsponsoring. Sponsoring loopt ten alle tijden via de sponsorcommissie.

 

Hierna gaat de voorzitter over tot het sluiten van de vergadering.

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsoren

 

Copyright - MHC Udenhout | Powered by LISA